விவசாயிகளுக்கு உலகத்தின் ஆதரவு | அரண்டு நிற்கும் மோடி அரசு! | Discurso de Ayyanathan | Greta Thunbergவிவசாயிகளுக்கு உலகத்தின் ஆதரவு | அரண்டு நிற்கும் மோடி அரசு! | Discurso de Ayyanathan | Greta Thunberg

Suscríbete con nosotros –

#Ayyanathan #GretaThunberg #SupportForFarmers #TheRoosterNews #roosternews #rooster

Siga con nosotros:


Correo electrónico: info.theroosternews@gmail.com